Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 /

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Operační program Životní prostředí (OPŽP) nabízí v letech 2014–2020 z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 2,506 miliardy eur. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice.

OPŽP 2014–2020 je rozdělen pěti prioritních os:

 1. Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
 2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
 3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu
 5. Energetické úspory

Místní akční skupina Vladař bude podporovat aktivity prostřednictvím specifických cílů

 • 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny - OPZP1 Realizce ÚSES 
 • 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech - OPZP2 Sídelní zeleň

Jedná se zejména o následující aktivity:

 • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
 • Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

  © MAS Vladař 2016