Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) /

Avízo: 14.výzva MAS Vladař-IROP

Ke stažení:

Stáhnout vše

MAS Vladař plánuje vyhlásit v měsíci říjen / listopad tuto výzvu:

VÝZVA č.14. IROP 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

aktivita: Rozvoj komunitních center

Cílem podpoření této aktivity je Rozvoj komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce, kdy se jedná o veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. Pro dosažení těchto cílů je v zařízení poskytována kombinace komunitních a veřejných služeb, minimálně základní sociální poradenství, sociální služba v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociální začleňování. Prostorové vybavení integračních center musí vždy umožňovat vzájemné kontakty mezi příslušníky cílové skupiny a jejich kontakty s profesionály v sociální oblasti.

Výzva bude zaměřena na:

1) Rozvoj komunitních center

  • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
  • rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
  • nákup pozemků, budov a staveb,
  • vybavení pro zajištění provozu zařízení,
  • pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb

 

Termín vyhlášení výzvy: říjen / listopad 2019

Termín ukončení výzvy: prosinec 2019

 

Pro žadatele v rámci vyhlášení výzev budeme též pořádat seminář. Přesný termín a místo konání bude za včasu uvedeno na našich webových stránkách.

 

potřebné odkazy:

Výzva č.62 / IROP / integrované projekty CLLD - Sociální infrastruktura: https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-pro

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce: https://www.irop.mmr.cz/getmedia/5f04e0a7-ef68-4d59-9c1d-e1db4804f419/Specificka-pravidla-v-62-2_1-CLLD_v-1-2.pdf.aspx?ext=.pdf

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce: https://www.irop.mmr.cz/getmedia/6f92fe90-a06e-459a-acaa-68c2b291e410/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-12_cistopis.pdf.aspx?ext=.pdf

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za MAS Vladař, Andrea Nipauerová - manažer CLLD / IROP -  andrea.nipauerova@vladar.cz

(Konzultační hodiny v rámci výzev IROP: PO, ÚT, v čase od 8.30 - 13.00 hod., v kanceláři MAS Vladař, Masarykovo náměstí 22, Podbořany)

Aktuality k tématu Avízo: 14.výzva MAS Vladař-IROP:

© MAS Vladař 2016