Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 /

Integrovaný regionální operační program (IROP)

IROP je široce zaměřený program směřující k vylepšení kvality života v různých částech České republiky formou podpory rozvoje konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy a dalších oblastí. MAS Vladař implementuje na svém území tento program v podobě integrovaného nástroje CLLD.

Hlavními oblastmi, do nichž bude podpora v rámci výzev MAS Vladař směřovat, je vzdělávání, dopravní obslužnost, Integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální podnikání a kulturní památky.

Integrovaný regionální operační program je rozdělen celkem do pěti prioritních os:

 • Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
 • Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
 • Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
 • Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj
 • Prioritní osa 5: Technická pomoc

Místní akční skupina Vladař bude vykonávat aktivity prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje v prioritní ose čtyři. Prioritní osa 4 podporuje aktivity z prioritních os 1, 2 a 3.

AKTUALIZACE tabulky k 03. 01. 2020

Opatření - fiše MAS Vladař v programovém rámci IROP, programové období 2014 - 2020

Opatření - fiše

Název opatření

Alokace na celé programové období

Čerpané finance z evropských fondů

95% v období 2017 - 2018

Kurzový rozdíl

Zbývající alokace

Čerpané finance z evropských fondů

95% v období 2019

Plán vyhlášení výzvy v roce 2020

IROP 1

Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

16.560.000,00 Kč

3.411.034,80 Kč

00,00 Kč

13.148.965,15 Kč

10.226.244,35 Kč

9.893.137,30 Kč

NE - zbývající alokace 2.922.720,80 Kč 3.255.827,85 Kč

IROP 2

Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

3.310.000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

3.3310.000,00 Kč

1.502.440,20 Kč

ANO - alokace 1.807.559,80 Kč

IROP 3

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

22.080.000,00 Kč

18.166.659,52 Kč

1.451.589,00 Kč

2.461.751,48 Kč

00,00 Kč

ANO - alokace 2.461.751,48 Kč

IROP 4

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

11.040.000,00 Kč

3.325.000,00 Kč

5.715.000,00 Kč

2.000.000,00 Kč

00,00 Kč

ANO - alokace 2.000.000,00 Kč

IROP 5

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

55.210.000,00 Kč

36.306.530,28 Kč

00,00 Kč

18.903.469,72 Kč

18.903.469,72 Kč

NE - převis alokace 4.073.394,60 Kč

IROP 6

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kultruního dědictví

2.210.000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

2.210.000,00 Kč

2.210.000,00 Kč

NE - vyčerpaná alokace

Celková alokace IROP (programové období  2014 - 2020)

110.410.000,00 Kč

61.209.224,65 Kč

7.166.589,65 Kč

42.034.186,35 Kč

32.509.047,22 Kč

viz Harmonogram výzev 2020

Poznámky k tabulce:

 • Částky jsou uvedeny ve výši 95% - Evropské fondy / příspěvek Unie
 • Uvedená data v tabulce "Opatření - fiše MAS Vladař v programovém rámci IROP, programové období 2014 - 2020" jsou aktuální k 03. 01. 2020
 • Dne 23. 06. 2020 byla provedena aktualizace čerpání fiše IROP 1, kdy došlo pouze k úpravě čerpání alokace u fiše IROP 1. Byla provedena změna v čerpání u fiše IROP 1 s vazbou na 13. výzvu IROP 1 a ukončené hodnocení za MAS Vladař, kdy u jedné žádosti o podporu došlo ke snížení finanční částky rozpočtu a tím tedy navýšení zbývající alokace fiše IROP 1. Ostatní data jsou beze změn, viz harmonogram výzev.
 • Dne 19. 05. 2020 byla vydána aktualizace Harmonogramu výzev pro rok 2020, platný od 19. 05. 2020 do 31. 12. 2020
 • Dne 19. 12. 2019 byl schválen Harmonogram výzev pro rok 2020, platný od 19. 12. 2019 do 31. 12. 2020_ARCHIV
 • INFORMACE k jednotlivým fiším IROP MAS Vladař
  • IROP 1 - zbývající alokace bude formou žádostí o změnu přesunuta na IROP 5
  • IROP 2 - v roce 2020 bude vyhlášená výzva, pod číslem 16.
  • IROP 3 - v roce 2020 bude vyhlášená výzva, pod číslem 14.
  • IROP 4 -  v roce 2020 bude vyhlášená výzva, pod číslem 15.
  • IROP 5 - převis alokace 4.073.394,60 Kč / přesun alokace z IROP 1 poníží převis na 1.150.673,80 Kč
  • IROP 6 - alokacve byla vyčerpána v celé výši
  • Zbývající alokace v roce 2019 činila 42.034.186,35 Kč, kdy vznikl převis na 10. výzvě IROP 5 ve výši 4.073.394,60 Kč, zbývající alokace pro rok 2020 je 9.192.032,08 Kč, kdy částka 2.922.720,80 Kč z IROP 1 bude přesunuta na IROP 5

ARCHIV tabulky k 31. 12. 2019

Opatření - fiše MAS Vladař v programovém rámci IROP, programové období 2014 - 2020

Uvedená data byla aktuální k 31. 1. 2019. Přesnější informace naleznete v harmonogramu výzev pro rok 2019 - verze 03 / platnost dokumentu od 29. 7. 2019 do 31. 12. 2019.

 

Výzvy MAS Vladař:

 • 10. výzva MAS Vladař IROP 5 - aktivita ZŠ
  • 10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)
  • seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě 18.7.2019 od 09.00 hodin, bližší informace zde: školení žadatelů k 10. výzvě
  • informace ze semináře k 10. výzvě MAS Vladař pro žadatele
  • Modifikace výzvy - 5. 8. 2019 byla zaslána žádost na ŘO IROP o provedení změny textace výzvy - prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu. V současné chvíli je výzva pro příjem žádostí UZAVŘENA, až bude v systému MS2014+ vyřešen administrativní proces "znovuotevření" výzvy, bude výzva opět otevřena a zpřístuněna žadatelům.
  • Modifikace výzvy - 6. 8. 2019 byla výzva OTEVŘENA a ZPŘÍSTUPNĚNA žadatelům - prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu do 30. 9. 2019, viz. článek
  • 10. výzva MAS Vladař IROP UKONČEN příjem žádostí o podporu ke dni 30.9.2019, viz. také článek
  • podáno celkem 9 žádostí, viz. seznam přijatých žádostí
  • informace pro žadatele, jak nyní bude MAS Vladař postupovat po ukončeném příjmu žádostí
  • Modifikace výzvy - 7. 2. 2020 byla zaslána žádost na ŘO IROP o provedení změny textace výzvy - navýšení alokace výzvy. V současné chvíli je výzva ve stavu "POZASTAVENÁ", až bude v systému MS2014+ vyřešen administrativní proces "kontroly / ověření a schválení" výzvy, bude výzva opět přepnuta do stavu "UZAVŘENÁ" a bude zpřístuněna pro další řešení navazujících administrativních kroků MAS Vladař, viz. článek
  • Modifikace výzvy - 11. 2. 2020 byla schválena modifikace ze strany ŘO IROP - navýšení alokace výzvy CZV na částku celkem 17.898.426,09 Kč, viz textace výzvy, příloha č. 01_Textace 10. výzvy_MAS Vladař, výzva je opět zpřístupněna pro další potřebné administrativní kroky, a to Věcné hodnocení žádostí o podporu, viz článek
  • aktualizace seznamu přijatých žádostí s vazbou na modifikaci výzvy ze dne 7. 2. 2020, navýšení alokace 10. výzvy, viz článek
  • 12. 02. 2020 byl UKONČEN proces hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti projektu (FNaP), viz. také článek
  • 2. 3. 2020 se konalo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, výstupem z jednání je zápis a seznam doporučených projektů k financování, viz také zápis z jednání
  • seznam doporučených projektů k financování, viz také článek
  • AKTUÁLNÍ informace pro žadatele a příjemce ke dni 20. 5. 2020, viz článek
  • Modifikace výzvy - 25. 8. 2020 byla zaslána a schválena žádost na ŘO IROP o provedení změny textace výzvy - navýšení alokace výzvy. V současné chvíli se čeká na ověření souladu ze strany ŘO IROP v systému MS2014+, až bude tento administrativní proces "kontroly / ověření a schválení" výzvy proveden, bude výzva opět zpřístuněna pro další řešení navazujících administrativních kroků MAS Vladař, viz. článek
  • aktualizace seznamu přijatých žádostí pouze s vazbou na navýšení alokace výzvy - viz modifikace výzvy ze dne 25. 8. 2020
  • 23. 3. 2020 a 25. 3. 2020 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS a zástupců MAS Vladař, výstupem jednání je zápis a seznam vybraných projektů k financování, viz. také článek
  • seznam vybraných projektů doporučených k financování a seznam náhradních projektů

 

Avízo výzev MAS Vladař (výzvy, které se budou vyhlašovat):

ROK 2020

ROK 2019 - ARCHIV

ROK 2018 - ARCHIV

 • 3. výzva IROP 5, 4. výzva IROP 5, 5. výzva IROP 1, 6. výzva IROP 4

 

Programový rámec IROP dle schválené strategie MAS Vladař a vazba na výzvy, ve kterých bude MAS Vladař vyhlašovat:

 

HARMONOGRAM výzev IROP

 

INTERNÍ postupy MAS Vladař IROP

 

OBECNÁ PRAVIDLA pro žadatele a příjemce

Aktuality k tématu Integrovaný regionální operační program (IROP):

Stránky v této kategorii: Harmonogram výzev ARCHIV 2019, ARCHIV - Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, Harmonogram výzev ARCHIV 2017 - 2018, AKTUÁLNÍ verze - Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, 1.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi I. (IROP3), 2.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání I. (IROP4), 3.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5), 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5), 5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1), 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4), Interní postupy IROP - směrnice č. 01, IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, IROP 2 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, IROP 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, IROP 5 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, IROP 6 - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, IROP 2 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, 7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2), 8.výzva MAS Vladař–IROP–Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6), 9.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II. (IROP5), 10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5), 11.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5), 12.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy II. (IROP1), 13.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1), Avízo: 14.výzva MAS Vladař-IROP, Avízo: 16.výzva MAS Vladař-IROP, Harmonogram výzev 2020_1, ARCHIV tabulky k 31. 12. 2019, Avízo: 15.výzva MAS Vladař-IROP, Harmonogram výzev 2020_2, 14. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání III., 15.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2), Harmonogram výzev 2020_3, Harmonogram výzev 2021_1

© MAS Vladař 2016