Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 /

Integrovaný regionální operační program (IROP)

IROP je široce zaměřený program směřující k vylepšení kvality života v různých částech České republiky formou podpory rozvoje konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy a dalších oblastí. MAS Vladař implementuje na svém území tento program v podobě integrovaného nástroje CLLD.

Hlavními oblastmi, do nichž bude podpora v rámci výzev MAS Vladař směřovat, je vzdělávání, dopravní obslužnost, Integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální podnikání a kulturní památky.

Integrovaný regionální operační program je rozdělen celkem do pěti prioritních os:

 • Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
 • Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
 • Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
 • Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj
 • Prioritní osa 5: Technická pomoc

Místní akční skupina Vladař bude vykonávat aktivity prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje v prioritní ose čtyři. Prioritní osa 4 podporuje aktivity z prioritních os 1, 2 a 3 a to konkrétně z těchto specifických cílů:

Prioritní osa 4 podporuje aktivity z prioritních os 1, 2 a 3 a to konkrétně z těchto specifických cílů:

 • SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy;
 • SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof;
 • SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi;
 • SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání;
 • SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví;
 • SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení;
 • SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví;
 • SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

 

Výzvy MAS Vladař:

 • 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4)
  • stanovení datumu výchozí hodnoty indikátoru v datové položce s názvem "DATUM VÝCHOZÍ HODNOTY INDIKÁTORU"
  • seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě 25.6.2018 od 13.00 hodin, bližší informace zde: školení žadatelů k 6. výzvě
  • informace ze semináře k 6. výzvě MAS Vladař pro žadatele
  • 6. výzva MAS Vladař IROP UKONČEN příjem žádostí o podporu ke dni 20.7.2018, viz. také článek
  • podáno celkem 1 žádost, viz. seznam přijatých žádostí
  • infomrace pro žadatele, jak nyní bude MAS Vladař postupovat po ukončeném příjmu žádostí
  • 17. 8. 2018 byl UKONČEN proces hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti projektu (FNaP), viz. také článek
  • 17. 8. 2018 se konalo hodnotící jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař žádostí o podporu 4. výzvy MAS IROP 5, kdy součástí programu tohoto jednání bylo předání žádostí o podporu 6. výzvy MAS Vladař, které splnily podmínky hodnocení "FNaP" k dalšímu kroku hodnocení - věcné hodnocení, viz. více na str. 12. až 13. zápis z jednání
  • 23. 8. 2018 se konalo hodnotící jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař, výstupem z jednání je zápis a seznam nedoporučených projektů k financování, viz. více na str. 3. až 4. zápisu z jednání
  • seznam nedoporučených žádostí (projektů) k financování, viz. také článek
  • 1. 10. 2018 se konalo jednání Kontrolní komise MAS a zástupců MAS Vladař, kdy byla řešena podaná žádost o přezkum proti výsledkům věcného hodnocení ze strany žadatele, více viz. článek
  • 18. 10. 2018 se konalo hodnotící jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař, výstupem z jednání je zápis a seznam doporučených projektů k financování, viz. více na str. 2. až 3. zápisu z jednání
  • seznam doporučených žádostí (projektů) k financování, viz. také článek
  • 31. 10. 2018 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS a zástupců MAS Vladař, výstupem jednání je zápis, seznam vybraných projektů k financování nebyl ze strany "RK MAS" schválen a proto není zatím k dispozici, viz. také článek
  • seznam vybraných projketů doporučených k financování - seznam nebyl ze strany Rozhodovací komise MAS schválen a potvrzen, tudíž není zatím jako příloha dostupný
  • 23. 11. 2018 se konalo jednání Kontrolní komise MAS a zástupců MAS Vladař, kdy byla řešena podaná stížnost proti postupu MAS ze strany žadatele proti rozhodnutí výběru projketů Rozhodvací komise MAS Vladař, více viz. článek

 

Avízo výzev MAS Vladař (výzvy, které se budou vyhlašovat):

 

Programový rámec IROP dle schválené strategie MAS Vladař a vazba na výzvy, ve kterých bude MAS Vladař vyhlašovat:

 

HARMONOGRAM výzev IROP:

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP:

 

Zadávání veřejných zakázek v operačním programu IROP :

V níže uvedených dokumentech a odkazech, naleznete potřebné a užitečné informace pro zadávání veřejných zakázek v operačním programu IROP "Integrovaný regionální operační program" na období 2014-2020, kdy se těmito příručkami řídí všeobecně žadatelé v programu IROP včetně žadatelů, kteří podávají své žádosti přes výzvy MAS Vladař.

 • MS2014+ modul "Veřejné zakázky", dokument platný od 22.8.2017, viz. složka MS2014+ postupy / dokument ke stažení  "Upozornění na změnu administrace veřejných zakázek v MS2014+ od 22. 8. 2017"
 • Stanovisko ŘO IROP k postupu dle MPZ po nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb.
  • AKTUÁLNÍ platná verze - příloha č. P3 dokumentu Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, vydání / verze 1.11, platnost od 15. 05. 2018, ve složce Obecná pravidla pro žadatele a příjemce / aktuálně platná verze / zip soubor přílohy uvedeného dokumentu
  • ARCHIV - přílohy Obecných pravidel pro žadatele a příjemce / zip soubor přílohy uvedeného dokumentu
  • AKTUÁLNÍ platná verze - vydání / verze 1.11, platnost od 15. 05. 2018, potřebné informace v kapitole č. 5 a č. 6 viz. níže uvedená textace, citovaná z tohoto dokumentu
  • ARCHIV - dokumentu Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
   
  5. Investiční plánování a zadávání zakázek (str. 93)
  5.1. Investiční plánování (str. 93)
  5.2. Veřejné zakázky dle ZZVZ/ ZVZ (str. 95)
  5.3. Zakázky, které nespadají pod působnost ZZVZ / ZVZ (str. 100)
  5.4. Společná ustanovení o povinnostech dodavatele (zhotovitele) pro výběrová a zadávací řízení (str. 105)
  5.5. Společná ustanovení o postupu CRR/ŘO IROP pro výběrová a zadávací řízení (str. 106)

  6. Speciální úprava předkládání dokumentace u zakázek na stavební práce (str. 107)
  6.1. Základní pravidla předkládání dokumentace dodatečných stavebních prací (str. 107)

 

Realizace SCLLD MAS Vladař probíhá prostřednictvím: Výzva č. 6 Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS


Konzultační hodiny pro IROP v kanceláři MAS Vladař: od 1.3.2018 nás naleznete v nových prostorách na adrese Masarykovo náměstí 22, Podbořany - kancelář MAS Vladař v 1. patře budovy (vchod v průjezdu po pravé straně)

PO  8.30 – 13.00 hodin

ÚT  8.30 – 13.00 hodin

Pro efektivní zajištění a přípravu na pracovní setkání, si sjednejte konzultaci dopředu: na tel.: +420 724 168 451 nebo e-mail:  andrea.nipauerova@vladar.cz

Termín schůzky je možné sjednat i mimo konzultační hodiny, ale pouze po předešlé domluvě: na tel: +420 724 168 451 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Aktuality k tématu Integrovaný regionální operační program (IROP):

Stránky v této kategorii: 1.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi I. (IROP3), 2.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání I. (IROP4), Avízo: 3.výzva MAS Vladař-IROP, Avízo: 4.výzva MAS Vladař-IROP, Avízo: 5.výzva MAS Vladař-IROP, Harmonogram výzev 2017-2018_1, Harmonogram výzev 2017-2018_2, Harmonogram výzev 2017-2018_3, 3.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5), Avízo výzvy 6. IROP 4, 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5), 5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1), 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4), Harmonogram výzev 2017-2018_4

© MAS Vladař 2016