Vladař\Testovací\Houbeles
 

MAS Vladař o.p.s. - Aktuality

Novinky

20080821 - logo velké


         MAS VLADAŘ o.p.s. na nové adrese


Rádi bychom naše příznivce upozornili na to, že kancelář zaměstnanců MAS Vladař o.p.s. nyní najdete na nové adrese: 


korespondenšní adresa:


MAS Vladař o. p. s. 

Náměstí 119 

Valeč 364 55

(1. patro)Adresa sídla nadále zůstává na adrese Karlovarská 6, Valeč 364 53
Rádi bychom Vás také upozornili na naši adresu Centra podpory v rámci projektu

ČAS NA ZMĚNU CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002376:

              

CENTRUM PODPORY ŽATEC

Otokara Březiny 2895

Žatec 438 01

 
Plakat Karel IV

 Dovolte nám, abychom Vás pozvali v sobotu 15. října 2016 od 13.00 hodin do Žatce, kde se uskuteční

 další z akcí k 700. výročí narození Karla IV.

 

Součástí programu je kromě historického původu, ukázky dobové hostiny připravené Střední školou COOP v Žatci

nebo středověkého tržiště i křest nové knihy kadaňského historika Petra Hlaváčka Karel IV. v Poohří nebo prohlídka

Žateckého pivovaru, kde se dříve

nacházel hrad. 

 

 

20080821 - logo velké


         MAS VLADAŘ o.p.s. 


              má zájem stát se zpracovatelem Místního akčního plánu 

ORP Podbořany, ORP Žatec a ORP Kadaň
MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj

kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti

včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního

vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr pro realizaci MAP 

a zaměření sběru dat.

 

Hlavním přínosem MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, 

kteří ovlivňují vzdělávání v daném území - vznikají partnerství, která napomáhají

zkvalitňování vzdělávání v mateřských a základních školách, pomáhají také k řízenému 

rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. 

 

Společným plánováním a sdílením aktivit v území ORP Podbořany, ORP Žatec a ORP Kadaň

chce projekt přispět k naplňování dlouhodobému záměru zkvalitňování vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací soustavy na zájmovém území. Díky úspěšné realizaci projektu dojde 

k zlepšení kvality vzdělávání ve školách, zlepší se spolupráce formáního i neformálního

vzdělávání a ostatních služeb pro rozvoj potencionálu žáka. 

 

Projekt MAP řeší na zájmovém území několik zásadních problémů. Zajišťuje aktuálně 

chybějící kvalitní a udržitelné partnerství mezi školskými zařízeními navzájem a také 

mezi nimi a dalšími subjetky, které mají (nebo mohou mít vliv) na vzdělávání dětí

a mládeže v regionu. Stanovuje priority pro rozvoj škol, pojmenovává a řeší problémy

od těch nejpalčivějších, tyto přenáší do aktivit zapracovatelných do projektů (budoucí 

projektové záměry škol) - a tím zlepšuje celý vzdělávací systém na ORP Podbořany,

ORP Žatec a ORP Kadaň.

 

Projekt MAP by měl přinést ve svém řešení změnu v mnoha oblastech týkajících se

vzdělání dětí na území ORP Podbořany, ORP Žatec a ORP Kadaň. Hlavní změnou je

uzdravení disfunkčních spojení a vazeb, napojení na integrovanou strategii rozvoje

území a rozvoj spolupráce mezi subjekty, které mají vliv na vzdělávání dětí v zájmových

ORP. Z této velké změny vyplývají i změny parciální - snadnější přenos potřebných

financí směrem ke školám a vzdělávacím zařízením, ujasnění a sladění strategie škol s 

globálními plány, zkvalitnění práce pedagogů, průběžné stanovování priorit rozvoje na 

platformě partnerství, orientace na kvalitu a inkluzivní vzdělávání. Příprava a realizace MAP umožní v územích zapojit do diskuze o potřebách zejména 

ředitele mateřských a základních škol, ale i zřiovatele a školská zařízení, NNO a další 

partnery. Žádost o zpracování projektu MAP ORP Podbořany byl podán pod registračním číslem: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000405


Žádost o zpracování projektu MAP ORP Žatec byl podán pod registračním číslem: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000408


Žádost o zpracování projektu MAP ORP Kadaň byl podán pod registračním číslem: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000678

 

 

 

 


pozvanka PRV

        Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělská intervenční fond si Vás v rámci Celostátní sítě pro 

        venkov dovolují pozvat na seminář: 

 

        Program rozvoje venkova 2014-2020 - 2. kolo příjmu žádostí. 

 

        Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce - zde

20080821 - logo velké

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MAS VLADAŘ


podala

Strategii komunitně vedeného místního rozvoje

na území MAS Vladař

pro období 2014 - 2020        Dne 30. března 2016 kancelář MAS Vladař podala prostřednictvím portálu

        MS 2014+ Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS

        Vladař pro období 2014 - 2020 pod pořadovým číslem CLLD_15_01_146.

 

 

         Tento dokument byl Rozhodovací komisí schválen dne 24. února 2016

         (oprávnění ke schválení plyne z rozhodnutí Valné hromady MAS Vladař

         konané 4. listopadu 2015)


         Strategie komunitně vedeného místního rozvoje mapuje aktuální stav regionu, 

         potřeby a možnosti lidí, obcí, organizací a firem na území MAS Vladař. Tvorba 

         tohoto dokumentu byla pro následující programovací období 2014-2020 zásadní

         a klíčová. Strategie bude základním rozvojovým dokumentem, který stanovuje 

         dlouhodobé cíle venkovské oblasti a základní směry činností, jimiž chce MAS

         Vladař k dosaření těchto cílů přispět. Zároveň tato Strategie shrnuje potřeby 

         regionu a naznačuje možné zdroje financování vytyčených priorit. 


         Kolektiv tvořící Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na území 

         MAS Vladař touto cestou děkuje za plodnou spolupráci všem zainteresovaným

         osobám i organizacím, zástupcům mikroregionů, starostům a pracovníkům

         samosprávy na území MAS, aktivním podnikatelům, zemědělcům a aktivním občanům

         z neziskových organizací a jejich dobrovolníkům.


        V neposlední řadě děkujeme široké i odborné veřejnosti, že se zúčastnila komunitního

        plánování - setkávání a jejichž cenné připomínky formovaly tento dokument.

 

        Tato Strategie by nikdy nemohla vzniknout bez finanční podpory OP Technická pomoc

        v rámci projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro

        území MAS Vladař  CZ.1.08/3.2.00/14.00283. Další významné prostředky nutné vypra-

        cování tohoto dokumentu poskytly Ústecký kraj, Karlovarský kraj a Plzeňský kraj. 

  


         

        

        Zápis ze zasedání Rozhodovací komise MAS Vladař

     

        Dokument Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Vladař

        pro období 2014-2020 je ke stažení zde. 

 

       

        

        

  
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com