Vladař\Testovací\Houbeles
 

MAS Vladař o.p.s. - Aktuality

Novinky

20080821 - logo velké


         MAS VLADAŘ o.p.s. 


              má zájem stát se zpracovatelem Místního akčního plánu 

ORP Podbořany, ORP Žatec a ORP Kadaň
MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj

kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti

včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního

vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr pro realizaci MAP 

a zaměření sběru dat.

 

Hlavním přínosem MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, 

kteří ovlivňují vzdělávání v daném území - vznikají partnerství, která napomáhají

zkvalitňování vzdělávání v mateřských a základních školách, pomáhají také k řízenému 

rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. 

 

Společným plánováním a sdílením aktivit v území ORP Podbořany, ORP Žatec a ORP Kadaň

chce projekt přispět k naplňování dlouhodobému záměru zkvalitňování vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací soustavy na zájmovém území. Díky úspěšné realizaci projektu dojde 

k zlepšení kvality vzdělávání ve školách, zlepší se spolupráce formáního i neformálního

vzdělávání a ostatních služeb pro rozvoj potencionálu žáka. 

 

Projekt MAP řeší na zájmovém území několik zásadních problémů. Zajišťuje aktuálně 

chybějící kvalitní a udržitelné partnerství mezi školskými zařízeními navzájem a také 

mezi nimi a dalšími subjetky, které mají (nebo mohou mít vliv) na vzdělávání dětí

a mládeže v regionu. Stanovuje priority pro rozvoj škol, pojmenovává a řeší problémy

od těch nejpalčivějších, tyto přenáší do aktivit zapracovatelných do projektů (budoucí 

projektové záměry škol) - a tím zlepšuje celý vzdělávací systém na ORP Podbořany,

ORP Žatec a ORP Kadaň.

 

Projekt MAP by měl přinést ve svém řešení změnu v mnoha oblastech týkajících se

vzdělání dětí na území ORP Podbořany, ORP Žatec a ORP Kadaň. Hlavní změnou je

uzdravení disfunkčních spojení a vazeb, napojení na integrovanou strategii rozvoje

území a rozvoj spolupráce mezi subjekty, které mají vliv na vzdělávání dětí v zájmových

ORP. Z této velké změny vyplývají i změny parciální - snadnější přenos potřebných

financí směrem ke školám a vzdělávacím zařízením, ujasnění a sladění strategie škol s 

globálními plány, zkvalitnění práce pedagogů, průběžné stanovování priorit rozvoje na 

platformě partnerství, orientace na kvalitu a inkluzivní vzdělávání. Příprava a realizace MAP umožní v územích zapojit do diskuze o potřebách zejména 

ředitele mateřských a základních škol, ale i zřiovatele a školská zařízení, NNO a další 

partnery. Žádost o zpracování projektu MAP ORP Podbořany byl podán pod registračním číslem: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000405


Žádost o zpracování projektu MAP ORP Žatec byl podán pod registračním číslem: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000408


Žádost o zpracování projektu MAP ORP Kadaň byl podán pod registračním číslem: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000678

 

 

 

 


pozvanka PRV

        Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělská intervenční fond si Vás v rámci Celostátní sítě pro 

        venkov dovolují pozvat na seminář: 

 

        Program rozvoje venkova 2014-2020 - 2. kolo příjmu žádostí. 

 

        Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce - zde

20080821 - logo velké

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MAS VLADAŘ


podala

Strategii komunitně vedeného místního rozvoje

na území MAS Vladař

pro období 2014 - 2020        Dne 30. března 2016 kancelář MAS Vladař podala prostřednictvím portálu

        MS 2014+ Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS

        Vladař pro období 2014 - 2020 pod pořadovým číslem CLLD_15_01_146.

 

 

         Tento dokument byl Rozhodovací komisí schválen dne 24. února 2016

         (oprávnění ke schválení plyne z rozhodnutí Valné hromady MAS Vladař

         konané 4. listopadu 2015)


         Strategie komunitně vedeného místního rozvoje mapuje aktuální stav regionu, 

         potřeby a možnosti lidí, obcí, organizací a firem na území MAS Vladař. Tvorba 

         tohoto dokumentu byla pro následující programovací období 2014-2020 zásadní

         a klíčová. Strategie bude základním rozvojovým dokumentem, který stanovuje 

         dlouhodobé cíle venkovské oblasti a základní směry činností, jimiž chce MAS

         Vladař k dosaření těchto cílů přispět. Zároveň tato Strategie shrnuje potřeby 

         regionu a naznačuje možné zdroje financování vytyčených priorit. 


         Kolektiv tvořící Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na území 

         MAS Vladař touto cestou děkuje za plodnou spolupráci všem zainteresovaným

         osobám i organizacím, zástupcům mikroregionů, starostům a pracovníkům

         samosprávy na území MAS, aktivním podnikatelům, zemědělcům a aktivním občanům

         z neziskových organizací a jejich dobrovolníkům.


        V neposlední řadě děkujeme široké i odborné veřejnosti, že se zúčastnila komunitního

        plánování - setkávání a jejichž cenné připomínky formovaly tento dokument.

 

        Tato Strategie by nikdy nemohla vzniknout bez finanční podpory OP Technická pomoc

        v rámci projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro

        území MAS Vladař  CZ.1.08/3.2.00/14.00283. Další významné prostředky nutné vypra-

        cování tohoto dokumentu poskytly Ústecký kraj, Karlovarský kraj a Plzeňský kraj. 

  


         

        

        Zápis ze zasedání Rozhodovací komise MAS Vladař

     

        Dokument Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Vladař

        pro období 2014-2020 je ke stažení zde. 

 

       

        

        

  

20080821 - logo velkéMAS VLADAŘ O.P.S. BYLA PODPOŘENA KARLOVARSKÝM KRAJEM

             

Dne  22.03.2016 MAS Vladař o.p.s podepsala Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ( evidenční č. smlouvy 00299/2016-00). Karlovarský kraj poskytuje MAS Vladař o.p.s. účelovou neinvestiční dotaci

 

ve výši 280 000,- Kč,

která slouží na úhradu mzdových nákladů manažera MAS Vladař o.p.s. 

 

Základem žádosti o podporu byla pomoc manažera s dokončením strategických dokumentů MAS Vladař na období 2014-2020 a jeho aktivní účast v procesu tvorby tohoto dokumentu. Díky podpoře Karlovarského kraje očekáváme řádnou přípravu na další programovací období. Kvalita strategických dokumentů je nutnou podmínkou pro získání podpory pro celé území působnosti naší MAS na další programovací období. Pomoc Karlovarského kraje nám umožní řádnou přípravu na další programovací období a věříme, že i díky tomuto projektu MAS Vladař bude úspěšně čerpat alokace ve výši 212 ml. Kč pro území MAS Vladař. 

 

Manažer se bude dále také zabývat dokončením projektů spolupráce PRV 2017+ IV.2.1. a vyhledávání potencionálních záměrů pro projekty spolupráce s dalšími MAS na území KK. Manažer se bude zabývat i systematickou podporou a aktivizací subjektů z území KK s cílem maximálního využití jakýchkoliv dostupných dotačních prostředků na projektové záměry v Karlovarském kraji.Vzhledem k postupnému rozjezdu alokovaných finančních prostředů v rámci nového programového období 2014-2020, bude snahou i projektová příprava žadatelů na start čerpání v tomto novém programovacím období. Nový manažer se bude i aktivně podílet na zásadním update internetové prezentace MAS Vladař a na přípravě a realizaci kulturně společenských a sportnovních akcích realizovaných na území KK s cílem propagace aktivit a činnnosti MAS Vladař o.p.s.


www.kr-karlovarsky.cz

www.zivykraj.cz


 

 

 

 Karlovarsky kraj - Logo velké  Logo KV

 

 

 

VH Zatec 2016

 

 

 

Pozvánka

nazasedání Valné hromady MAS Vladař

 

 

 

     Termín konání:          23. března 2016 (středa)

     Místo konání:             Zasedací místnost  Nemocnice Žatec (budova ředitelství), Husova 2796, Žatec

     Čas konání:                  09:30 hodin

 

 

 

 

       Na programu budou tyto body:

 

      1)Volba zapisovatele a ověřovatelů

      2)Dovolení členů povinných orgánů

      3)Různé

 

 

 

 

 

 

            Ve Valči dne 22. února 2016

 

 

 

 

                                                                                                                                                           Ing. Josef Ryšavý                                                                          

                                                                                                                                                ředitel MAS Vladař o.p.s.                                                             


              

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com