Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Avízo - Výzva PRV 2019

Mas Vladař avizuje, že na počátku ledna 2019 bude vyhlášena výzva na podporu podnikání na venkově v rámci série výzev PRV. Více info v článku.

MAS Vladař zažádala ŘO PRV o schválená vyhlášení výzvy s názvem: Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Výzva č.2 byla stornována z důvodu tiskové chyby ve Fichích, z technického hlediska nebylo možné změnu provést opravou dokumentu.

Výzva je navrhována s následujícími daty:

Termín vyhlášení výzvy: 7.1.2019

Termín příjmu žádostí: od 21.1.2019 do 15.2.2019  - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF: 10.5.2019

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: kancelář MAS Vladař, o.p.s., Masarykovo nám. 22, 441 01  Podbořany, 1. patro

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na MAS v pracovní dny od 8:00 hod. do 11:30 hod., vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

Kontaktní údaje:

Ing. Josef Ryšavý, vedoucí pracovník CLLD, josef.rysavy@vladar.cz, 608025123

Ladislav Vopat, manažer PRV, ladislav.vopat@vladar.cz, tel.: 776 504 750

 

Podporované aktivity a alokace:

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č.1305/2013

Alokace pro výzvu

PRV1

Investice do zemědělských podniků

Čl. 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků

6,000.000,-Kč

PRV2

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Čl. 17, odstavec 1., písmeno b) – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

3,000.000,-Kč

PRV3

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Čl. 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

7,200.000,-Kč

PRV4

Neproduktivní investice v lesích

Článek 25 – Neproduktivní investice v lesích

5,800.000,-Kč

Uvedená alokace odpovídá možné podpoře (dotaci) podpořitených projektů. Míra podpory je dle opatření a žadatele od 25 do 100% CZV.

Preferenční kritéria jsou uvedena u každé Fiche v příloze tohoto článku, upozorňujeme na změnu vah kritérií proti minulé výzvě - nově jsou preferovány menší projekty, s ohledem na situaci na trhu práce již není kladen tak velký důraz na projekty vytvářející pracovní místa.

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 19.12.2018, počet zobrazení : 2729