Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) /

Avízo: 5.výzva MAS Vladař-IROP

Ke stažení:

MAS Vladař plánuje vyhlásit v březnu tuto výzvu:

VÝZVA č.5. IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

aktivita: Terminály a parkovací systémy, Telematika pro veřejnou dopravu, Bezpečnost dopravy

Cílem opatření je zvyšování bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Pro chodce – budování bezbariérových chodníků, přechodů, radarových semaforů a dalších bezpečnostních prvků, které na zdejších komunikacích chybí nebo neodpovídají dopravním předpisům.

Výzva bude zaměřena na:

1) Terminály a parkovací systémy

 • rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2,
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R jako prvků podporujících multimodalitu,
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+G jako prvků podporujících multimodalitu, který vyvolá v přímé vazbě vznik nové pěší zóny nahrazující uliční prostor původně přístupný automobilové dopravě.

2) Telematika pro veřejnou dopravu

 • zavedení nebo modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné dopravy,
 • zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy a na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy,
 • zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve vozidlech veřejné dopravy, na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy a v dopravních informačních a zákaznických centrech včetně dopravních informačních a zákaznických center provozovaných elektronicky,
 • zavedení jednotné informační služby pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících,
 • zavedení jednotného elektronického jízdního dokladu pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících,přičemž je možná i libovolná kombinace výše uvedených aktivit.

3) Bezpečnost dopravy

 • rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení. (Pozn. Žadatel ve studii proveditelnosti popíše soulad s hlavní podporovanou aktivitou, jejímž cílem je zvýšit bezpečnost dopravy, především pěší, v trase dopravně zatížené komunikace.)
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy,
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší,
 • realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů),
 • je možná realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě chodníků, bezbariérových komunikací, podchodů nebo lávek nebo prvků zvyšujících bezpečnost dopravy

Termín vyhlášení výzvy: březen 2018

Termín ukončení výzvy: červen 2018

Pro žadatele v rámci vyhlášení výzev budeme též pořádat seminář. Přesný termín a místo konání bude za včasu uvedeno na našich webových stránkách.

potřebné odkazy:

Výzva č.53 / IROP / integrované projekty CLLD - Udržitelná doprava: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce: http://www.dotaceeu.cz/getmedia/daa7cac8-093b-4453-8b61-34470f9dd824/Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_vyzva-53_v-1-1.pdf?ext=.pdf

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce: http://www.dotaceeu.cz/getmedia/ab644593-6889-4818-a10a-670b62a519e6/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-10_cistopis_1.pdf?ext=.pdf

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za MAS Vladař, Andrea Nipauerová - manažer CLLD / IROP -  andrea.nipauerova@vladar.cz

(Konzultační hodiny v rámci výzev IROP: PO, ÚT, v čase od 8.00 - 14.00 hod., v kanceláři MAS Vladař)

Aktuality k tématu Avízo: 5.výzva MAS Vladař-IROP:

© MAS Vladař 2016